Algemene Voorwaarden

Algemene productvoorwaarden Nationale Dinerbon (2019)

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Nationale Dinerbon (NDB): De besloten vennootschap Nationale Dinerbon BV & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan NDB geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor NDB een Nationale Dinerbon uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Nationale Dinerbon Producten aanschaft bij Deelnemers.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en NDB.
 4. Nationale Dinerbon: een door NDB rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde fysieke kaart of voucher, genaamd: “Nationale Dinerbon”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Nationale Dinerbon en in de centrale rekeningsadministratie van NDB is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 7. Deelnemers: alle bij NDB aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee NDB een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij Nationale Dinerbon als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van Nationale Dinerbon goederen en/of diensten leveren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met NDB heeft gesloten.
 8. Producten: Eten en drinken dat door Deelnemers kan worden aangeschaft met Nationale Dinerbon.
 9. Wederverkopers: alle bij NDB aangesloten ondernemingen waarmee NDB een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Nationale Dinerbon.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van Nationale Dinerbon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van Nationale Dinerbon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van NDB elke Overeenkomst en elke relatie met NDB, waarbij de Nationale Dinerbon al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website https://www.nationaledinerbon.nl/algemene-voorwaarden
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van NDB worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door NDB in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. NDB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. NDB zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Gebruik Nationale Dinerbon door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan Nationale Dinerbon uitsluitend aanschaffen bij NDB en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat NDB niet toe dat de Gebruiker Nationale Dinerbon van anderen koopt.
 2. Na aankoop van Nationale Dinerbon valt het gebruik en de bewaring van Nationale Dinerbon en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Nationale Dinerbon te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Nationale Dinerbon. NDB accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door NDB ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van NDB. NDB staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Nationale Dinerbon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker Nationale Dinerbon overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 5. Nationale Dinerbon blijft eigendom van NDB tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Nationale Dinerbon geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.
 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Nationale Dinerbon te besteden bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van eten en drinken.
 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van NDB opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of NDB, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 8. Nationale Dinerbon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 9. Het Tegoed en Saldo van Nationale Dinerbon is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van Nationale Dinerbon en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van Nationale Dinerbon en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan NDB. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
 10. NDB vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Nationale Dinerbon, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op Nationale Dinerbon.
 12. Nationale Dinerbon is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Nationale Dinerbon volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Nationale Dinerbon is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Nationale Dinerbon niet meer bruikbaar.
 13. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere Diner Cadeau kaarten gelijktijdig in te wisselen bij de Deelnemer

 

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. NDB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Nationale Dinerbon. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Nationale Dinerbon van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Nationale Dinerbon en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan NDB te melden, opdat NDB met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Nationale Dinerbon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Nationale Dinerbon door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal NDB de Gebruiker terstond het gebruik van Nationale Dinerbon ontzeggen en Nationale Dinerbon blokkeren. NDB zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Nationale Dinerbon kan de Gebruiker NDB verzoeken het Saldo op een nieuwe Nationale Dinerbon te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Nationale Dinerbon niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Nationale Dinerbon dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan NDB te worden toegestuurd: Nationale Dinerbon BV, Asterweg 20 B2 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.
 4. In het geval van overmacht heeft NDB het recht om de koop van de Nationale Dinerbon te ontbinden dan wel om het gebruik van de Nationale Dinerbon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door NDB aan de betreffende Gebruiker. 
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Nationale Dinerbon, heeft NDB het recht om de koop van de Nationale Dinerbon te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 5: Rechten en verplichtingen NDB

 1. NDB heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. NDB heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op Nationale Dinerbon terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. NDB behoudt zich het recht voor om het gebruik van Nationale Dinerbon uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.
 4. NDB is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Nationale Dinerbon op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover NDB Nationale Dinerbon buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Nationale Dinerbon binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.
 5. Als gevolg van storingen en/of technisch onderhoud kan het aantal vermeldingen van acceptanten op deze website van tijd tot tijd verschillen. NDB verplicht zich ertoe het aanbod van acceptanten zo actueel mogelijk te houden.
 6. Bij niet tijdige betaling door Gebruiker is NDB gerechtigd Nationale Dinerbon van Gebruiker te blokkeren. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid NDB

 1. NDB is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. NDB is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Nationale Dinerbon bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
 2. NDB streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert NDB niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan NDB gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen NDB beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. NDB is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Nationale Dinerbon, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van NDB. In aanvulling op het voorgaande is NDB onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften NDB op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Nationale Dinerbon, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door NDB afgesloten verzekering uitkering aan NDB doet.
 5. NDB is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Nationale Dinerbon door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer Nationale Dinerbon weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij NDB overeenkomstig artikel 8.
 6. NDB is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:

-internationale conflicten;

-gewelddadige of gewapende acties;

-maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

-boycot-acties; en/of

-arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

 

Print

Nationale Dinerbon

 • Voor 17.00 uur besteld op werkdagen = vandaag verstuurd
 • Besteedbaar bij de leukste restaurants!
 • Te bestellen in waarden van €5,- tot €150,-
 • Bedrijven bestellen makkelijk op factuur

Direct Bestellen